lokacijska preveritev

Prostorsko načrtovanje

Lokacijska preveritev

Lokacijska preveritev je instrument prostorskega načrtovanja, ki omogoča manjši odstop od sprejete izvedbene regulacije prostora in s tem možnost prilagajanja konkretnim investicijskim potrebam.

Z lokacijsko preveritvijo se lahko na podlagi pobude investitorja:

  • spremeni obseg območja stavbnih zemljišč pri posamični poselitvi;

  • izvede individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev kot so določeni v aktu;

  • omogoči določitev začasne rabe prostora.

Pobudi investitorja se priloži elaborat lokacijske preveritve, v katerem se utemelji skladnost pobude z določbami zakona ZUreP-3, glede na to, za kateri namen se predlaga izvedba lokacijske preveritve. Sklep o lokacijski preveritvi predstavlja pravno podlago za izdajo predodločbe ali gradbenega dovoljenja in se tako upošteva poleg občinskega prostorskega izvedbenega akta oziroma namesto njega.

lokacijska-preveritev-1
lokacijska-preveritev-2
lokacijska-preveritev-3

Zakaj potrebujete

Lokacijsko preveritev

Z lokacijsko preveritvijo je omogočena večja prožnost prostorskega načrtovanja v primerih, ko se investicijski interesi v prostoru ne morejo udejanjiti, ker jih prostorski akt ne predvideva, pri čemer pa mora investicijska namera biti skladna in prilagojena aktu.

Načini zagotavljanja namenov lokacijske preveritve:

  • DOLOČANJE OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI:

Omogoči se izvedba določenih investicijskih namer pri posamični poselitvi, ki niso načrtovane z OPN ali OPPN in se pojavijo kasneje, po sprejemu teh aktov ter omogočajo hitrejše prilagajanje na potrebe v prostoru in ohranjanje posamične poselitve. Z LP se lahko velikost stavbnega zemljišča poveča ali zmanjša za največ 20%, pri čemer povečanje ne sme presegati 600m2. V sklopu postopka se preveri investicijska namera za gradnjo in ustvari primerna pravna podlaga, ki omogoča povečanje ali zmanjšanje velikosti ali preoblikovanje stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi glede na obseg, ki je kot izvoren določen v veljavnem OPN.

  • INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV:

Uvedena je možnost manjšega individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev za potrebe konkretne investicijske namere, pri čemer gre za odstopanja iz naslova objektivnih okoliščin, ki so še vedno skladna z osnovno namero prostorske izvedbene regulacije.

Objektivne okoliščine so določene kot:

– fizične lastnosti zemljišča, neprimerna parcelna struktura, pozidanost ali raba sosednjih zemljišč in druge omejujoče okoliščine v zvezi z lokacijo, na katere investitor ne more vplivati in ki onemogočajo optimalno izvedbo investicije, ali gradnja pod veljavnimi pogoji zahteva nesorazmerne stroške investitorja ali občine;

– nameravana uporaba gradbenih materialov ter tehničnih in tehnoloških rešitev, ki med pripravo OPN niso bile znane ali uporabljene, so pa ustrezne ali primernejše od predpisanih z vidika doseganja ciljev urejanja prostora, varstva okolja, učinkovite rabe energije ipd.;

– medsebojna neskladnost prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v prostorskem izvedbenem aktu, ki je občina še ni uredila s spremembami in dopolnitvami tega akta.

Odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev se lahko dopusti na zemljiščih z obstoječimi objekti, tudi če:

– gre za rekonstrukcijo ali prizidavo obstoječega objekta, ki pomeni spremembo gabaritov, oblike, namembnosti ali zunanjega videza obstoječega objekta zaradi uskladitve z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev;

– gre za nadomestno gradnjo;

– investicijska namera predvideva izvedbo pomožnih objektov, ki jih prostorski izvedbeni pogoji ne dopuščajo, če se z njimi dosega boljša funkcionalnost obstoječih objektov.

  • OMOGOČANJE ZAČASNE RABE PROSTORA

omogočena je začasna raba kot takšna raba prostora v ureditvenih območjih naselij in drugih ureditvenih območjih, ki ni trajno načrtovana skozi prostorske ureditve ali skozi namensko rabo prostora in prostorske izvedbene pogoje v prostorskih izvedbenih aktih, vendar pa do izvedbe načrtovanih prostorskih ureditev ali predvidenih posegov v prostor omogoča izvedbo začasnih posegov v prostor in začasno izvajanje dejavnosti in s tem smotrno rabo ter aktivacijo zemljišč in objektov, ki niso v uporabi.

Zakaj izbrati PRO-MOČ d.o.o.?

Kontakt

Za brezhibno izvedbo stopite v stik z nami!

Za več informacij o tem, kako lahko PRO-MOČ d.o.o. pomaga pri lokacijski preveritvi, nas kontaktirajte.