elaborat ekonomike

Obvezno gradivo

Elaborat ekonomike

Elaborat ekonomike ostaja še naprej po ZUreP-3 obvezno gradivo na občinskem svetu za vse občinske prostorske načrte (OPN) in občinske podrobne prostorske načrte (OPPN) ter za njihove spremembe in dopolnitve. Temeljni namen elaborata ekonomike je, da se z njim v vseh fazah priprave prostorskega akta, s katerim se načrtujejo ustrezne prostorske ureditve, preverja racionalnost pri načrtovanju prostorskih ureditev ter da se tisti, ki pripravljajo in sprejemajo prostorske akte, informirajo o posledicah takšnih ali drugačnih odločitev na obveze v zvezi z zagotavljanjem komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture ter družbene infrastrukture.

 • Elaborat ekonomike za OPN,

 • Elaborat ekonomike za OPPN,

 • Elaborat ekonomike za spremembe in dopolnitve OPN/OPPN.

elaborat-ekonomike-1
elaborat-ekonomike-2
elaborat-ekonomike-3

Kaj pomenijo

Različni elaborati

Elaborat za OPN (Občinski prostorski načrt):

  • Občinski prostorski načrt je dokument, ki določa namensko rabo zemljišč v občini in ureja prostorski razvoj na območju občine. Elaborat ekonomike za OPN je dokument, ki se osredotoča na ekonomske vidike načrtovanja in izvedbe OPN.

  • Ta elaborat lahko vključuje analizo ekonomskega vpliva predlaganih prostorskih ureditev na občino, ocene stroškov in koristi za različne deležnike, ocene potrebnih finančnih virov za izvedbo načrtovanih dejavnosti, analizo morebitnih investicij ter predlagane mehanizme za financiranje in izvajanje načrta.

Elaborat za OPPN (Občinski podrobni prostorski načrt):

  • Občinski podrobni prostorski načrt je podroben načrt določenega območja znotraj občine, ki podrobneje določa namensko rabo zemljišč in prostorske ureditve. Elaborat ekonomike za OPPN se osredotoča na ekonomske vidike načrtovanja in izvedbe tega podrobnejšega prostorskega načrta.

  • Ta elaborat lahko vključuje analizo ekonomskega vpliva načrtovanih prostorskih ureditev na lokalno skupnost, ocene stroškov in koristi za različne deležnike, identifikacijo potrebnih finančnih virov za izvedbo načrtovanih dejavnosti ter predlagane mehanizme za financiranje in izvajanje načrta.

Elaborat za spremembe in dopolnitve OPN/OPPN:

  • Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta ali Občinskega podrobnega prostorskega načrta so spremembe ali dodatki k že obstoječim načrtom, ki so potrebni zaradi sprememb v potrebah, zakonodaji ali drugih okoliščinah.

  • Elaborat ekonomike za spremembe in dopolnitve OPN/OPPN se osredotoča na ekonomske vidike teh sprememb, vključno z analizo ekonomskega vpliva predlaganih sprememb, oceno stroškov in koristi, identifikacijo potrebnih finančnih virov za izvedbo sprememb ter predlagane mehanizme za financiranje in izvajanje sprememb. Ta elaborat pomaga lokalni skupnosti in odločevalcem oceniti ekonomske učinke predlaganih sprememb in sprejeti informirane odločitve.

Zakaj izbrati PRO-MOČ d.o.o.?

Kontakt

Za brezhibno izvedbo stopite v stik z nami!

Za več informacij o tem, kako lahko PRO-MOČ d.o.o. pomaga pri elaboratu ekonomike, nas kontaktirajte.